Level 1 Level 2 Level 3
UTF001
TF001
F001
TF002


Unique ID Name Reference Indirect Reference Amount
F001 S1 TF001 UTF001 0
TF001 U1 UTF001 NA 70
TF002 U2 UTF001 NA 0
UTF001 Saksham Jain NA NA 170